בקשה להנחה לשנת המס 2018

יש למלא טופס בקשה להנחה ולצרף מסמכים כמפורט להלן:

  1. הכנסות מכל מקור שהוא (כולל קצבאות, סיוע בשכ"ד, פנסיה, קצבה ממשרד הדתות)

שכירים – תלושי שכר לחודשים 1-12/2017 או טופס 106

עצמאים – שומה שנתית לשנת המס 2017

  1. צילום ת.ז. + ספח
  2. תדפיס דפי בנק 3 חודשים
  3. אישור תקופות ביטוח מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי
  4. לבלתי מועסקים – אישור מביטוח לאומי על אי זכאות לקצבה או גמלה
  5. המבקשים הנחה בשל הרעה במצב כלכלי או רפואי יצרפו מסמכים המעידים על ההחמרה במצב

את המסמכים יש להגיש במחלקת הגבייה בלבד