הודעה על קבלת תרומות

 בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל  4/2016 של משרד הפנים שפורסם ביום 8.5.16, להלן פירוט בדבר תרומות שהתקבלו בידי המועצה המקומית שלומי:
1. תרומה בסך  13,500 דולר אוסטרלי – אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 1.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה.
2. תרומה בסך 30,00 ש"ח אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 2.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה
 
4. תרומה בסך 15,600 ש"ח אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 2.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה
 
5. תרומה בסך 20,000 ש"ח אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 2.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה
 
6. תרומה בסך 2,600 ש"ח אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 2.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה
 
7. תרומה בסך 1,500 ש"ח אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 2.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה
 
8. תרומה בסך 2,000 ש"ח אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 2.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה
 
9. תרומה בסך 12,000 ש"ח אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 2.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה
 
10. תרומה בסך 20,000 ש"ח אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 2.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה
 
11. תרומה בסך 2,600 ש"ח אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 2.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה
 
12. תרומה בסך 1,000 ש"ח אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 2.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה
 
13. תרומה בסך 5,000 ש"ח – אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 3.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה.
 
14. תרומה בסך 180 ש"ח אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 3.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה
 
15. תרומה בסך 15,000 ש"ח – אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 4.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה.
16. תרומת 140 תיקים לתלמידי כיתות א' – אושרה בהתאם להמלצת ועדת תרומות 4.17 רצ"ב פרוטוקול הועדה