הודעת אגף הבטחון

ברחבי המועצה קיימים אתרים רבים של צוברי גז טמוני קרקע. על אף שבמרבית המקרים ניקיון האתר נשמר, ישנם אתרים שהטיפול בהם הוזנח עד כדי הצטברות פסולת וצמיחת עשביה שוטה בסביבתם. הפסולת והעשביה היבשה עלולה לשמש כחומר דליק לצד צוברי הגז ובכך מהווה מפגע מסוכן.

למותר לציין כי בשנים האחרונות היו ברחבי הארץ מספר אירועים בטיחותיים חמורים שנגרמו כתוצאה מטיפול לקוי בצובר הגז וסביבתו.

על פי דין, חובתו של בעל נכס להחזיק מיתקן בנכס במצב המבטיח מניעת דליקה או התפשטותה ולנקוט באמצעי הבטיחות הדרושים לשם מניעת דליקה בנכס או בשטח סמוך או התפשטותה מתוכם.

יובהר כי באשר לאתרים המצויים בשטחים פרטיים פתוחים האחריות לאחזקתם ולניקיונם מוטלת על כלל הדיירים שהשטח נמצא בחזקתם או בבעלותם המשותפת.

אגף הבטחון מבצע סיורים ובדיקות יזומות בנושא זה ופונה לציבור בבקשה להקפיד על סביבה נקייה ובטיחותית, ללא מפגעים.