חוק חופש המידע

קישור לחוק
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות. החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי צבורי, הנמצא במאגרי הרשות, ולעיין במסמכיה של הרשות הציבורית.
מידע :
כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
קבלת מידע :
לרבות עיון, צפיה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו.
ממונה על העמדת מידע לציבור :
מי שמונה ע"י ראש הרשות לטפל בבקשות לקבלת מידע ויישום הוראות חוק חופש המידע – גזבר המועצה, מר שמוליק רוזנגרטן.
הנחיות מינהליות וחוקי עזר :
רשות ציבורית תעמיד לעיון הצבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לצבור, וכן את חוקי העזר שלה.
נוהל הגשת בקשה למידע והטפול בבקשה :
בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. מתן המידע מותנה בתשלום אגרת בקשה, אגרת טפול ואגרת הפקה, כאשר התשובה תינתן תוך 30 יום. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.
אגרות :
שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרות בעד בקשה לקבלת מידע ובעד הפעולות הכרוכות באיתו המידע המבוקש ומסירתו. קביעת האגרות נעשתה תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו.
גובה האגרה עפ"י עדכון מ-2017 תשע"ז
אגרת בקשה – 20 ₪
אגרת טפול – 30 ₪ , לכל שעת עבודה בטפול בבקשה, החל מהשעה השלישית
אגרת הפקה – 0.2 ₪ לכל עמוד צילום או פלט מחשב

פטור מאגרה –מידע שאדם מבקש על אודות עצמו זכויותיו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טפול החל בשעה השלישית.
לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הצבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

נימוקים עיקריים לדחיית בקשה למידע :

– הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים רבה.
– המידע נמצא ברשות הציבורית למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש.
– לא ניתן לאתר את המידע.
– מידע שבגילויו יש חשש לבטחון המדינה.
– מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות.
– מדיניות בשלבי עיצוב, דיונים פנימיים.
– מידע העלול לשבש תפקוד הרשות.
– סוד מסחרי או מקצועי .
– שיטות עבודה של רשות האוכפת החוק.
ערעור :
המבקש רשאי לערער על החלטת הממונה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת הממונה לבית המשפט לעניינים מינהליים.

 

כתובת להפניית בקשות בכתב טלפון פקס
גזבר המועצה – מר שמוליק רוזנגרטן 04-9950915 04-9808150
בניין המועצה, רחוב ז'בוטינסקי 1, שלומי
מיקוד 2283200

 

דין וחשבון שנתי:

דוחות חוק חופש המידע