חוק עזר לשלומי (הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב), התשנ”ז-1997