חוק עזר לשלומי (התקנת מיתקנים למזגני אויר), התשנ”ז-1996