חוק עזר לשלומי (שמירת איכות הסביבה) (הגשת דין וחשבון), התשנז1997