תכנית מתאר כוללנית למועצה מקומית שלומי – דברי הסבר

מועצה מקומית שלומי ומנהל התכנון יוצאים לבניית תוכנית מתאר חדשה לישוב. תכנית מתאר כוללנית היא תכנית פיסית המתארת מה מותר ומה אסור לעשות והיכן. במילים אחרות, היא קובעת את ייעודי הקרקע והשימושים בכל שטח הישוב. מטרת תכנית המתאר היא לכוון את הפיתוח לשנים קדימה באופן מסודר וברור. לאחר שתאושר תהפוך תכנית המתאר למסמך חוקי מחייב, שינחה את התפתחות שלומי לטווח ארוך.

התוכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי. תושבי שלומי מוזמנים להשתתף בתהליך הכנת התכנית. מפגשים עם הציבור ייערכו כחלק מלימוד המצב הקיים, גיבוש חזון המועצה וגיבוש עקרונות התכנית.

למידע נוסף על התכנית ראה: טלפון:04-8122080 מייל: contact@modus.org.il

רוצה לקבל מידע ולהשפיע ?הירשם כאן ותקבל הזמנה למפגשים.

 

מה זו'תכנית מתאר כוללנית'?

תכנית מתאר כוללנית למועצה המקומית שלומי היא תכנית פיסית, הקובעת את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח של שלומי לשנים הבאות.היא נמצאת בין תכניות המתאר המחוזיות לבין התכניות המפורטות בהיררכיה התכנונית.

המטרה המרכזית של תכנית מתאר כוללנית היא לייעד שטחים עבור כלל השימושים העתידיים הנדרשים. התכנית מתייחסת לכלל הנושאים: מגורים, תעסוקה, מסחר, תשתיות, תנועה, נוף, קיימות ועוד וקובעת לגביהם הוראות כלליות, המנחות את התכנון המפורט.

 

התכנית של שלומי תעסוק בסוגיות חשובות ומשמעותיות למועצה ולתושביה כגון: זהותה ואופייה של המועצה מול מגמות הפיתוח וההתחדשות של הערים בסביבתה,היקפי האוכלוסייה צפויים והיקפי המגורים נדרשים, מערך התנועה והכבישים במועצה, מערך השטחים הפתוחים, מבני הציבור המשרתים את קבוצות האוכלוסייה השונות, מערך התשתיות בישובים, נושאים סביבתיים ועוד.מתכנית המתאר לא ניתן יהיה להוציא היתרי בניה.

מי מכין את התכנית?

מועצה המקומית שלומי ומנהל התכנון במשרד האוצר יזמו את הכנת תכנית המתאר. התכנית נערכת על ידי צוות רחב של מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות משרד 'מנעד' (אדר' יאיר אביגדור). הכנת התכנית מובלת ע"י מנהל התכנון והמועצה המקומית ומלווה בוועדת היגוי רחבה לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, נציגי וועדת התכנון ועוד.

 

שיתוף הציבור בהכנת התכנית

לציבור תפקיד פעיל בהליך התכנון במתן מידע ורעיונות שהצוות ינסה לשלב בתכנית.כחלק מהתהליך השיתופי ייערכו מפגשים לציבור הרחב, לקבוצות ממוקדות ולבעלי עניין ספציפיים, יועבר סקר לתושבים ועוד. במפגשים יוצגו תוצרי תכנון מרכזיים למשוב, לדיון ולהיוועצות. מי שרוצה ללמוד עוד ולקבל מידע נוסף על תהליך התכנון ותוצריו יוכל למצוא בדף זה מידע תכנוני והסברים נוספים ו/או לפנות לטלפון: 04-8122080 או מייל: contact@modus.org.il

 

שלבים בהכנת התכנית

מהלך קידום התכנית מתחלק לשני שלבים מרכזיים: שלב הכנת התכנית ושלב אישור התכנית.
שלב הכנת התכנית מורכב מארבעה שלבים מרכזיים:

 

לימוד מצב קיים. כולל ניתוח הזדמנויות ואתגרים מרכזיים. בשלב הראשון לומד צוות התכנון את המצב הקיים בשלומי בכל הנושאים הרלוונטיים: תחבורה, מגורים, סביבה, תיירות, מסחר, מבני הציבור ועוד. בתום שלב זה נגזרות הסוגיות המרכזיות שהתכנית צריכה לטפל בהן.

 

גיבוש חזון. בשלב השני מגבשים יחד את החזון לעוד כ-20 שנה. צוות התכנון בשיתוף התושבים מגבשים תמונת עתיד – כיצד תראה שלומי בעתיד. בשלב זה נקבעות גם מטרות התכנית ויעדיה.
פיתוח חלופות. בשלב השלישי מפתח צוות התכנון חלופות, כלומר דרכים שונות להשגת החזון והמטרות שנקבעו קודם. מתוך החלופות נבנית חלופה נבחרת להמשך פיתוח.

 

פיתוח חלופה נבחרת. בשלב הרביעי יתכנס צוות התכנון ויכין טיוטה של תכנית המתאר.

 

לאחר שמגבשים את כל המסמכים הסופיים מגישים את התכנית לוועדות תכנון ובניה אשר צריכות לאשר אותה (קודם כל בוועדה המקומית ואחר כך בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ובמידת הצורך מוסדות תכנון ארציים). עם אישור התכנית היא מקבלת תוקף של חוק מחייב.

 

תוצרים מרכזיים לתהליך התכנון

בסופו של דבר (אחרי תהליך של כשנה וחצי) מקבלת המועצה המקומית שלומי 3 תוצרים מרכזיים:

  1. תשריט – כלומר מפה של כל הישוב בצבעים שונים. כל צבע מגדיר ייעוד קרקע אחר (לדוגמא: מגורים, מסחר, מבני ציבור, שטחים פתוחים ועוד).
  2. הוראות התכנית – מסמך מחייב המפרט את ההנחיות החלות בכל שטח התכנית.
  3. נספחים – מסמכים בנושאים שונים המפרטים את המדיניות המוצעת בתכנית בתחומים שונים כגון: מגורים,עיצוב סביבתי/נופי, חברה וכלכלה, סביבה, תחבורה, תשתיות ועוד.

 

מילון מונחים

מילון כולל פרשנות חופשית של המונחים, ההגדרות המדויקות מופיעות בחוק התכנון והבניה.

תב"ע (תכנית בניין עיר) יישובית:

תכנית בניין עיר (תב"ע) היא כינוי נפוץ לתכנית מתאר או לתכנית מפורטת.

תב"ע ישובית מנחה את כיווני הפיתוח של יישוב וחלה על כל שטח היישוב, תחום שמכונה גם "קו כחול". התכנית מגדירה את חלוקת השטח לייעודי קרקע עיקריים (מגורים, מסחר, שטחי ציבור, שטחים פתוחים, דרכים ועוד) והוראות לגבי שימושים מותרים האפשריים בכל אחד מייעודי הקרקע השונים. לתב"ע מאושרת יש תוקף של חוק וניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה. בכדי לשנות תכנית שאושרה יש צורך ביצירת תכנית חדשה המבטלת, משנה או מעדכנת את התכנית המאושרת.

ייעודי קרקע:

הגדרת סוג הפעילות שיתקיים בשטח מסוים, למשל: "מגורים", "תעסוקה", "בניינים ומוסדות ציבור", ועוד. ייעוד הקרקע מסומן בתשריט התכנית ומוגדר בהוראות התכנית. רוב התכניות מחלקות את שטח המגורים לסיווגים שונים (מגורים א', מגורים ב' וכד') ומגדירות אפיונים שונים לכל סיווג (עד שתי יחידות לדונם, בנייה עד שלוש קומות, שטח מגורים בבעלות האגודה וכדומה).

שימושים מותרים:

הפעילויות המותרות בייעוד קרקע מסוים שנקבע בתכנית. השימושים מפרטים את ההגדרה הכללית של ייעוד הקרקע. לדוגמא: באזור המוגדר ביעוד "מגורים", מותרים בנוסף גם דרכים, שטחים פתוחים ועוד.

 

תכנית מפורטת:

תכנית המפרטת את תכנית המתאר המקומית הכוללנית. התכנית קובעת את גבולות המגרשים ואת ייעודי הקרקע של כל אחד מהמגרשים הנכללים בה. בנוסף, קובעת התכנית את קווי הבניין, מספר הקומות המותר, גובה המבנים ושטחי הבנייה המותרים. תכנית מפורטת מהווה את הבסיס לקבלת היתר בנייה.

תשריט התכנית:

תשריט התכנית הוא מפה המציגה את שטח התכנית. בתשריט מסומנים יעודי הקרקע על ידי צבעים שונים והוראות כתובות נוספות של התכנית מסומנות בדרך כלל על ידי סמלים. התשריט מאפשר להבין כיצד הוראות התכנית הכתובות חלות במרחב גיאוגרפי נתון.

הוראות התכנית:

הוראות התכנית (מכונות לפעמים גם "תקנון") הן המלל הכתוב הקובע מה מותר ומה אסור לבנות על הקרקע הכלולה בתכנית, כיצד לבנות ולאיזה מטרות. הוראות התכנית מנוסחות כמסמך משפטי.

ועדה מקומית/מרחבית לתכנון ובנייה:

הוועדה המקומית/מרחבית לתכנון ולבנייה, היא המוסמכת לדון בתכנית ולהמליץ על אישור תכנית המתאר המקומית בפני הוועדה המחוזית. הועדה המרחבית של שלומי היא מעלה גליל.

ועדה מחוזית לתכנון ובנייה:

הוועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים. ועדה זו היא המוסמכת לאשר את תכנית המתאר המקומית. הועדה המחוזית של מחוז צפון היא האחראית על תחום מועצה מקומית שלומי.

טופס 4:

טופס אשר ניתן על ידי יו"ר וועדה לתכנון ובנייה, המאשר כי בניית מבנה הסתיימה והוא ראוי לשימוש למטרה לשמה נבנה. טופס זה הינו מוקדם לאישור האכלוס ומהווה אישור לחיבור המבנה לרשתות החשמל, המים והביוב, הגז והטלפון, לאחר שנת מלאו התנאים המוקדמים לכך.