אודות מחלקת גזברות וגבייה

גזבר המועצה: שמואל רוזנגרטן

גזבר המועצה: שמואל רוזנגרטן

מזכירה: חנה זגורי

קבלת קהל כל יום בתאום מראש

טלפון:9950915

פקס: 9808150

המינהל הכספי במועצה אמון על ניהול הכספים של המועצה המקומית ועל
כל הפעילות הנוגעת לניהול תקציבי המועצה מול הגורמים  שמולם המועצה עובדת.

הגזברות אחראית גם על הכנת התקציב השנתי של המועצה והבאתו לאישור
במליאת המועצה כנדרש בחוק. כמו כן, נערכים הדו"חות הכספיים התקופתיים
והדו"ח הכספי השנתי המבוקר.

גזברות

* ניהול המערכת הכספית ותזרים המזומנים
* הכנה ואישור תקציב המועצה
* אישור תקציבי פיתוח
* בקרה תקציבית על מחלקות המועצה
* גיוס כספים ממשרדי ממשלה וממקורות חוץ

הנהלת חשבונות

* ניהול חשבונות המועצה
* בדיקת חשבונות ספקים והכנת תשלומים
* הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים ע"פ הוראות משרד הפנים
* מעקב אחר חשבונות חשמל, טלפון והוראות קבע
* הכנת דוחות תפעוליים שונים

אושר תקציב מועצה מקומית שלומי לשנת 2018

11/01/2018 0

  מליאת המועצה המקומית שלומי אישרה את הצעת  התקציב לשנת 2018. התקציב שאושר כולל עליה בפעילות והקטנה בהוצאות המנהל. ראש המועצה מר גבריאל נעמן: "זה הוא תקציב שמראה הגדלת יעילות והגדלת הפעילות לטובת התושבים".  בישיבת מליאת המועצה שנערכה קרא עוד..

בקשה להנחה לשנת המס 2018

28/12/2017 0

יש למלא טופס בקשה להנחה ולצרף מסמכים כמפורט להלן: הכנסות מכל מקור שהוא (כולל קצבאות, סיוע בשכ"ד, פנסיה, קצבה ממשרד הדתות) שכירים – תלושי שכר לחודשים 1-12/2017 או טופס 106 עצמאים – שומה שנתית לשנת המס 2017 צילום קרא עוד..

1 2 3 6