אודות מחלקת גזברות וגבייה

גזבר המועצה: שמואל רוזנגרטן

גזבר המועצה: שמואל רוזנגרטן

מזכירה: חנה זגורי

קבלת קהל כל יום בתאום מראש

טלפון:9950915

פקס: 9808150

המינהל הכספי במועצה אמון על ניהול הכספים של המועצה המקומית ועל
כל הפעילות הנוגעת לניהול תקציבי המועצה מול הגורמים  שמולם המועצה עובדת.

הגזברות אחראית גם על הכנת התקציב השנתי של המועצה והבאתו לאישור
במליאת המועצה כנדרש בחוק. כמו כן, נערכים הדו"חות הכספיים התקופתיים
והדו"ח הכספי השנתי המבוקר.

גזברות

* ניהול המערכת הכספית ותזרים המזומנים
* הכנה ואישור תקציב המועצה
* אישור תקציבי פיתוח
* בקרה תקציבית על מחלקות המועצה
* גיוס כספים ממשרדי ממשלה וממקורות חוץ

הנהלת חשבונות

* ניהול חשבונות המועצה
* בדיקת חשבונות ספקים והכנת תשלומים
* הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים ע"פ הוראות משרד הפנים
* מעקב אחר חשבונות חשמל, טלפון והוראות קבע
* הכנת דוחות תפעוליים שונים

צו הארנונה 2010

11/11/2011 0

לכבוד: תושבי המועצה המקומית שלומי תושב/ת, מחזיק/ה יקר/ה הנדון: צו הארנונה 2010 בהתאם להוראות החוק הריני להודיעך/כם כי מועצת המועצה המקומית שלומי, בישיבתה מיום 29.11.09 אישרה את צו הארנונה לשנת הכספים 2010. המועצה החליטה לבקש את אישור שר קרא עוד..

הגשת השגה על חיוב הארנונה

25/08/2010 0

מי שחייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה: א.הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום. ב.נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה  קרא עוד..

1 4 5 6